CARROUSELVERGADERING GEMEENTE ZALTBOMMEL

22 mei 2021 10:45


Donderdagavond vond de carrouselvergadering van de gemeenteraad van ZaltbommeI plaats waarin werd gesproken over de instandhoudingsinvestering voor onze club (= bedrag van 9 ton) en de scholen om de komende jaren te overbruggen. Hierbij tref je de inspraakreactie van onze voorzitter. Er is brede steun in de raad voor zowel de instandhoudingsinvestering (korte termijn) als het MFA (middellange termijn). Vergeet je niet op te geven voor de ALV van dinsdag a.s. Dit kan door een mailtje te sturen naar: secretaris@bzc14.nl.

Inspraakreactie:

Geachte raadsleden,
Ik vrees dat ik voor een unicum ga zorgen door mogelijk de eerste voetbalbestuurder te zijn die - in een voor verenigingen bijzonder lastige coronaperiode - met gemengde gevoelens een substantiële financiële gemeentelijke bijdrage tegemoet ziet.
Even terug in de tijd. Alles begon met een onderzoek van Penta Rho naar de leefbaarheid en specifiek de huisvesting van scholen. We spreken over het jaar 2016. In juli 2017 presenteerden de huidige initiatiefnemers van het MFA voor het eerst hun gezamenlijke ambities aan de gemeente om met gezamenlijke huisvesting niet alleen de bestaanszekerheid van onderwijs en voetbalverenigingen te borgen, maar ook een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de West-Bommelerwaard. Dit werd enthousiast ontvangen en met ondersteuning van de gemeente is een haalbaarheidsstudie verricht. Het vormde het startpunt van een breed burgerinitiatief waarbij diverse dorpsbijeenkomsten, van klein naar groot, hebben plaatsgevonden. Het eindresultaat werd in november 2018 overhandigd aan wethouder Zondag.

Voorafgaand had voor de voetbal een belangrijke gebeurtenis plaatsgevonden. Op 11 oktober 2018 hebben de leden van de voetbalverenigingen Brakel en Zuilichem ingestemd met een fusie. En dat was destijds niet gemakkelijk gelet op de historie en onderlinge relaties. Belangrijke factor in dit proces vormde de uitspraak van wethouder Zondag op 10 oktober 2018 in de pers: ‘alleen wanneer de voetbalverenigingen van Brakel en Zuilichem fuseren en samen een nieuwe, sterke club gaan vormen, heeft een nieuwe accommodatie kans van slagen’. In 2019 hebben verschillende ambtelijke en bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden. Over beheer en onderhoud, de gronden en de financiering. In oktober 2019 is het plan succesvol voorgelegd aan de omgevingsdienst en Provincie. In december 2019 had de stuurgroep een overleg met wethouder Zondag over de geitenfokkerij. Door het uitblijven van vervolgacties heeft de stuurgroep het initiatief genomen in het voorjaar 2020 de raadsfracties te benaderen. Dit leidde tot een presentatie aan de raad van onze plannen in juli 2020. En naar aanleiding hiervan heeft uw raad een motie vastgesteld en het college een heldere opdracht meegegeven.

We zijn inmiddels 5 jaar na de start van het initiatief, bijna een jaar na de laatste raadspresentatie en twee corona lockdowns én een brand verder. En ik kan helaas niet anders concluderen dat alles weer doorschuift en er nog geen enkel zicht is op perspectief. Wij hebben als stuurgroep er alles aan gedaan om binnen onze vermogens een goede bijdrage te leveren aan het beantwoorden van de motie. Er lag in december al een voorstel met scenario’s waar wij samen met de gemeente aan hebben gewerkt, maar dat om onduidelijke redenen nooit de eindstreep heeft gehaald. Het heeft ons weer veel tijd en energie gekost. In de nacht van 11 op 12 november werden we overvallen door een brand op ons complex waardoor ons complex in Brakel flink gehavend is. Trots ben ik op de veerkracht van de club en haar leden. Het heeft heel wat losgemaakt en duidelijk gemaakt dat BZC ’14 midden in de samenleving staat. In een gesprek met wethouder Zondag in maart is aangeven dat hij het moment niet rijp acht om een MFA voorstel richting de raad te brengen. Wel is het idee een Masterplan te ontwikkelen voor Brakel met als hoofdprioriteit woningen en als 2e prioriteit het MFA. Ik welke vorm dan ook…Tijdshorizon waar we rekening mee moeten houden. Zeker circa 5-7 jaar, maar mogelijk ook 10 jaar…. Tegelijk gaf hij aan oog te hebben voor de nood van de scholen en vooral de voetbal op korte termijn. Vandaar het voorstel wat voorligt.

Laat duidelijk zijn dat we erkentelijk zijn dat de gemeente ons in deze lastige tijd wil steunen. Maar eerlijk gezegd vind ik dat we daar zo langzamerhand ook recht op hebben. Ik wil geheel helder zijn. Voor ons is en blijft het MFA onze ambitie waar we volop voor blijven gaan. De huidige locaties zijn niet geschikt - denk aan de periodieke overstromingen en de stand van het grondwater - en maken het volstrekt onmogelijk om het MFA-concept waar Bommelerwaard-West recht op heeft vorm te geven. Indien Rijkwaterstaat de locatie in de toekomst nodig heeft, dan moet alsnog een alternatieve locatie voor BZC’14 worden gezocht. We nemen dan ook geen beslissingen gebaseerd op drijfzand. Dat kun u gelet op de geschetste voorgeschiedenis niet van ons verlangen. Wij blijven dan ook als bestuur van de voetbalvereniging de koppeling leggen tussen de MFA-ontwikkeling én het eventueel op termijn beschikbaar komen van onze locaties voor nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen. Dit betekent dat ook na het opknappen van ’t Veer onze locatie aan de Meidijk actief gebruikt zal blijven worden en we ook daar indien nodig zullen blijven investeren in het regulier onderhoud.

Tegelijkertijd hebben we de steun nu snel nodig. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Door het onduidelijke perspectief zijn we genoodzaakt te gaan herbouwen. Dit betekent ook dat bijvoorbeeld het verzekeringsgeld niet in een nieuwe plek kan worden geïnvesteerd, maar moet worden benut voor de herbouw. En moeten we ervoor zorgen dat we veilig, prettig en gezond kunnen sporten. Daarom moet ook de verlichting, het parkeren en de velden worden aangepakt. Ik wil u erop wijzen dat wat u vanavond ook besluit, wij kunnen niet nog een paar maanden wachten. We hebben acuut steun nodig. Ik ga mijn leden niet weer met spaarpotjes de straat opsturen.

We zitten absoluut niet te wachten op weer een opdracht aan het college om e.e.a. nader uit te zoeken. Er zijn al vele studies en onderzoeken verricht en brieven geschreven. Wij vragen om met volle vaart en enthousiasme te werken aan het MFA in de volle overtuiging dat deze er moet komen. En niet als tweede keus na het wonen. Maar zowel een MFA als nieuwe woningen. Zo houden we onze dorpen levendig en leefbaar. Wij staan naast u als het gaat om het zoeken naar optimalisaties, het zoeken naar oplossingen voor verwervingsopgave en geitenfokkerij (die overigens niet locatieafhankelijk zijn) en het uitwerken van de plannen.
Ik heb alle begrip dat ook gemeenten het in deze tijd lastig hebben. Maar het is toch heel moeilijk uit te leggen dat een ultieme vorm van burgerparticipatie wat de gemeente Zaltbommel eigenlijk als vliegwiel voor vernieuwende samenwerking met burgers kan benutten vroegtijdig sneuvelt. Omdat niet de ‘waarom’-vraag of de bedoeling van een MFA overheerst in de discussies en besluitvorming, maar het vooral gaat om het denken in problemen en risicomijdend gedrag. Dat is niet hoe ik naar de gemeente Zaltbommel kijk en ook niet wat de bewoners in de West-Bommelerwaard, oud en jong, verdienen.

Dank voor uw aandacht.

Lars Pijlman
Voorzitter BZC ’14

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!